Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

WPWerk hosting er en hosting platform udbudt som en online service til virksomheder og organisationer der ønsker at få hjemmesider vist på Internettet, eller .

 1. Gyldighed
  1. Nedenstående servicebetingelser (“Betingelser”) er gældende for WPWerk (“Servicen”) leveret af C-Com Aps. (“WPWerk ”), medmindre andet er skriftligt aftalt med repræsentanter for kundens organisation (“Kunden”) .
 1. Aftalegrundlag
  1. Servicen leveres i henhold til den til gældende Servicebeskrivelser på WPWerks hjemmeside wpwerk.com.
  2. Servicen leveres i et Abonnement til de priser, der fremgår af WPWerk  hjemmeside eller Tilbud til Kunden på tidspunktet for bestillingen af Servicen. Alle priser er angivet eksklusiv moms og i Danske kroner.
  3. Kundens side er betjent af individer (“Brugere”) der agere på Kundens vegne. Brugere har personlige brugerkonti og kan opnå adgang til Service funktioner ved hjælp af brugernavn og krypteret adgangskode administreret af Kunden på Servicen. Brugernes brug af Servicen er Kundens ansvar.
  4. Ved brug af Servicen bekræfter Kunden at havde læst og accepteret nærværende Servicebetingelse. Enhver fremtidig egenskab og værktøj tilføjet til Servicen er også underlagt Servicebetingelsen.
  5. “Materiale” inkudere, men ikke begrænset til, data, tekst, information, navne, grafik, billeder, profiler, audio, video, links, kommentare, HTML og CSS offentliggjort af Kunden, Brugere og Besøgende.
  6. Særlig tilpasset funktioner herunder opsætning af Servicen beskrives som “Ydelser”.
 1. Anvendelse af Servicen
  1. Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet der bliver gjort tilgængeligt via Servicen.
  2. Servicen må ikke benyttes til ulovlig aktiviteter. Kunden må i brugen af Servicen ikke overtræde Dansk Lovgivning (Herunder men ikke begrænset til Persondataloven, Ophavsretsloven, Markedsføringsloven og Straffeloven). 
  3. Servicen må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til WPWerk  eller tredjemands systemer.
  4. For at benytte Servicen skal Kunden via Kundens Administrator Konto (“Administratorkonto”) oprette brugerkonti og dele administrationsrettigheder til disse brugerkonti. Brugerkonti er unikke og består af et brugernavn og et krypteret adgangskode. Kunden kan til enhver tid fjerne eller deaktivere brugerkonti. Det er Kundens ansvar at oprette og foretage ændringer af brugerkonti.
  5. Hvis kunden ikke anvender Servicen i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende Betingelser, har WPWerk  ret at stoppe den pågældende aktivitet og at ophæve kundens abonnement med øjeblikkelig virkning. WPWerk  har ret til at kræve et eventuelt tab erstattet af kunden efter dansk rets almindelige regler. Et eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke.
 1. Betaling
  1. Prisen for abonnement til Servicen er til hver tid gældende prisliste på hjemmesiden eller i henhold til afgivet tilbud til Kunden. Prisen inkludere ubegrænset adgang af alle Servicens fulde funktioner.
  2. Abonnement betales forud pr. tredje måned. Alternativt kan der efter aftale betales 6 eller 12 måneder forud.
  3. Ændres abonnement prisen vil prisen på abonnementet blive ændret ved udløb af nuværende abonnementsperiode.
  4. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto fra fakturadatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt og fremsendes via e-mail. WPWerk  påtager sig ikke ansvar for om e-mail modtages.
  5. Indgår betalingen ikke rettidigt, har WPWerk  ret til uden påkrav at beregne sig renter af det forfaldne beløb, der tilskrives månedligt. Rentesatsen udgør 1,5 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder til betaling på tilskrivningstidspunktet.
  6. Ved manglende rettidig betaling fremsendes rykkerskrivelse via e-mail og med almindelig post. Der skrives en rykkerskrivelse med 10 dages mellemrum.  For hver rykkerskrivelse vil der blive pålagt et gebyr på 100 kr.
  7. Såfremt kunden ikke har betalt efter fremsendelse af 3. rykkerskrivelse, vil kravet blive overdraget til inkasso, hvorved yderligere omkostninger vil blive påført.
 1. Ydelser
  1. Ydelser leveret af WPWerk  til Kunden udover hvad er inkluderet i Abonnementet sker igennem et Tilbud.
  2. Kunden har ingen fortrydelsesret i forhold til ydelser, der er særligt tilpasset kunden, herunder opsætning af Servicen.
  3. Ekstraordinære services udover de beskrevet i denne Serviceaftale (for WPWerk ) er som udgangspunkt underlagt samme Aftalegrundlag, Betalingsbetingelser, Opsigelsesbetingelser, Ansvar, Supportaftale og generelle retningslinier med mindre andet er skriftligt aftalt.
 1. Abonnementsperiode og opsigelse
  1. Abonnementet løber som udgangspunkt for en periode på 6 måneder, medmindre andet er aftalt. Abonnementet faktureres forud for den pågældende periode. Abonnementet fornyes automatisk for en ny identisk periode, medmindre abonnementet er blevet opsagt.
  2. Kunden kan opsige abonnementet med en måneds varsel til udløbet af den igangværende abonnementsperiode.
  3. Opsigelse skal ske ved fremsendelse af skriftlig underskreven opsigelse pr. almindelig post eller e-mail. Opsigelsen skal for at være gyldig være underskrevet af kunden samt indeholde kundens kundenummer og specificering af hvilket abonnement, der ønskes opsagt.
  4. Opsigelse bekræftes af WPWerk  ved fremsendelse af skriftlig opsigelse på e-mail-adresse contact@wpwerk.com, der er tilknyttet kundenummeret i WPWerk  kundedatabase. WPWerk  fremsender bekræftelse senest 8 dage fra modtagelsen af opsigelsen. Kunden kan først betragte abonnementet som opsagt, når bekræftelse indeholdende ophørsdato er modtaget af kunden.
  5. WPWerk  kan opsige abonnementet senest en måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Opsigelse sker ved fremsendelse af skriftlig opsigelse til både den e-mail-adresse og postadresse, der er tilknyttet kundenummeret i WPWerk  kundedatabase. WPWerk  refunderer den resterende del af et eventuelt forudbetalt abonnement.
 1. Suspendering, ophævelse og refundering
  1. Ved kundens manglende rettidige betaling er WPWerk  berettiget til at suspendere eller ophæve abonnementet med øjeblikkelig virkning, herunder at slette al materiale gjort tilgængeligt i servicen uden varsel.
  2. Ved overdragelse af krav til inkasso bringer WPWerk  automatisk alle abonnementer tilknyttet kundenummeret til ophør. Såfremt kunden ønsker et eller flere abonnementer fornyet efter påbegyndelse af inkassosagen skal kunden selv sørge for en fornyelse heraf.
  3. WPWerk  kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for kundens eventuelle tab som følge af WPWerk  ophør af kundens abonnement på grund af manglende betaling, herunder for tab af data.
  4. WPWerk  forbeholder sig retten til at afbryde Servicen. Kunden vil blive informeret mindst 3 måneder i forvejen.
  5. Vores tilbagebetalings- og returneringspolitik varer 14 dage. Hvis der er gået 14 dage siden dit køb, kan vi ikke tilbyde dig fuld refusion eller ombytning.
 1. Ansvar
  1. WPWerk  er ikke ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, tabt avance eller indirekte tab, som kunden eller tredjemand lider som følge af forsinkelse, fejl eller mangler, der ikke kan tilregnes WPWerk  som groft uagtsomt.
  2. WPWerk  er tilsvarende ikke ansvarlig for tab opstået i forbindelse med brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, røveri, systemfejl, svigtende forsyning, myndighedsbeslutning, omfattende driftsforstyrrelser og force majeure, herunder naturkatastrofer, krig og terror.
  3. WPWerk  er ikke ansvarlig for nogen form for tab påført af Brugere som Kunden har givet adgang til Servicen.
  4. WPWerk  foretager regelmæssigt backup af data lageret på WPWerk  servere. Denne backup bliver dog alene taget med henblik på at sikre driften i forbindelse med generelle problemer.
  5. WPWerk  erstatningsansvar begrænses til et beløb, som ikke overstiger de sidste 6 måneders betaling for ydelsen, som har givet anledning til at kravet rejses.
  6. Kunden er selv ansvarlig for ikke at krænke tredjemands rettigheder i henhold til ophavsretsloven eller øvrige immaterielle rettigheder. WPWerk  kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tredjemands eventuelle tab i den forbindelse. WPWerk  forbeholder sig ret til at rejse et eventuelt erstatningskrav over for kunden, såfremt WPWerk  påføres direkte eller indirekte omkostninger i tilfælde af kundens manglende overholdelse af tredjemands rettigheder.
 1. WPWerk  rettigheder
  1. Det er ikke tilladt at kopiere eller udnytte WPWerk  produkter og idéer på anden måde, end hvad der følger af parternes aftale og nærværende service betingelser.
  2. Kundens krænkelse af WPWerk  immaterielle rettigheder, idéer eller andre beskyttede rettigheder medfører ophævelse af abonnementet med øjeblikkelig virkning.
  3. WPWerk  forbeholder sig ret til at kræve et eventuelt tab erstattet af kunden efter dansk rets almindelige regler.
 1. Adgang og rettigheder til Materiale
  1. Offentlige besøgende til Servicen som ikke er Kunde eller Bruger betragtes som “Besøgende”.
  2. Materiale som Kunde eller Brugere uploader,  streamer eller på anden måde skaber (“Tilføjes”) til  Servicen vil som udgangspunkt betragtes som offentligt tilgængeligt for Besøgende. Kunden og Brugere kan til en hver tid vælge at begrænse Materialets offentliggørelse for Besøgende.
  3. Det er Kundens ansvar at kontrollere adgang til Materiale igennem Servicen.
  4. WPWerk  gør ingen immaterielle krav på Materiale der Tilføjes til Servicen af Kunden eller Brugere. Men Kunden er indforstået med at Materiale der gøres tilgængeligt for Besøgende kan ses og deles af Besøgende.
  5. Det er kundens ansvar at Materialets rettighedshaver giver accept til Materialet Tilføjes til Servicen og offentliggøres for Besøgende. WPWerk  foretager ikke nogen afklaring af rettigheder for Materiale.
 1. Support og Fejlretning
  1. “Funktionsfejl” er beskrevet som fejl i Servicen der er til gene for Kunde, Brugere eller Besøgende, men som ikke fundamentalt forhindre tilgang til servicen og dens funktioner i henhold til Servicebeskrivelsen. “Driftsfejl” er beskrevet som fejl i Servicen som forhindre alle Besøgende i at opnå adgang til Servicen.
  2. WPWerk  er forpligtede til efter bedste evne at fejlrette funktions og driftsfejl på Servicen i tidsrummet mellem kl. 9 til kl. 17 på hverdage. Udenfor dette tidsrum vil WPWerk  bestræbe sig på hurtigst mulig fejlretning af Driftsfejl. Men dette kan ikke garanteres af WPWerk .
  3. Fejlmeldinger kan ske enten på WPWerk  hjemmeside, opgivet vagt-telefonnummer eller email i ovenstående tidsrum. Uden for ovenstående tidsrum skal fejlmelding som minimum ske via email.
  4. WPWerk  skal levere fyldestgørende dokumentation for brug af alle funktioner og koncepter i Servicen tilgængelig for Kunden og Brugere.
  5. Telefonisk og skriftlig support til Brugere på Servicen aftales separat som ekstra ydelse.
 1. Fortrolighed
  1. WPWerk  og Kunden er forpligtede til at hemmeligholde de oplysninger, de hver især modtager eller erfarer vedrørende den anden parts virksomhed eller vedrørende den anden parts kunders virksomhed. Forpligtelsen omfatter enhver oplysning www.WPWerk af kommerciel eller teknisk art, så længe oplysningerne har karakter af erhvervshemmeligheder.
  2. WPWerk  og kunden forpligter sig endvidere til at pålægge de af deres medarbejdere og Brugere, der måtte deltage i udførelsen og brug af Servicen, en tilsvarende forpligtelse til hemmeligholdelse.
  3. Hemmeligholdelsespligten er ikke tidsbegrænset og gælder også efter abonnementets ophør.
 1. Ændringer
  1. WPWerk  forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre nærværende servicebetingelser samt priser medmindre der er indgået aftale om tidsbegrænset låste priser i forhold til et tilbud.
  2. Ændringer vil blive annonceret på WPWerk  hjemmeside wpwerk.com eller via opkrævninger fra WPWerk . Ved prisændring vil denne træde i kraft fra næstkommende abonnementsperiode.
  3. Prisstigninger på ydelser kan aldrig overstige prisen indgået i tilbuddet med mere end 5% om året.
 1. Kontaktoplysninger
  1. Kunden er forpligtet til altid at holde WPWerk  opdateret om kundens kontaktoplysninger, herunder post- og e-mailadresse, således at fakturaer og anden information kommer frem til kunden.
  2. Ændring af kundens kontaktoplysninger kan ske ved fremsendelse af e-mail til WPWerk : contact@wpwerk.com
 1.  Lovvalg og værneting
  1. Enhver uenighed mellem parterne om forståelsen af aftalen og/eller nærværende Betingelser, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres efter dansk ret og ved de almindelig domstole ved København Byret som rette værneting.